• Noorwegen_topbanner
Privacy Statement en Copyright 

Deze site/dit product is een uitgave van 333 Media B.V. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website/dit product worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 333 Media B.V. houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en overige relevante wet- en regelgeving stelt. 

De Privacy en Cookie verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van 333 Media B.V.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is 333 Media B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht. Via info@333media.nl of +31 (0)30 – 2891073 kunt u contact opnemen met 333 Media.

Verwerking van persoonsgegevens
333 Media is uitgever van verschillende magazines en publiekstijdschriften en ontwikkelt, produceert en exploiteert infotainment en vakgerichte informatie via offline en online media. In het kader van haar dienstverlening en/of verkoop van haar producten of wanneer u anderszins contact heeft met 333 Media, kan 333 Media persoonsgegevens van u verwerken. Dit kan gebeuren wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve of online diensten. 333 Media vindt het echter belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

Indien u geen behoefte meer heeft aan bijvoorbeeld e-mail nieuwsbrieven, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het emailbericht, of door contact op te nemen met de klantenservice van 333 Media. U kunt een email sturen naar klantenservice@333media.nl of bellen naar +31 (0)30 – 2891073.

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door 333 Media worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren; 
 • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren; 
 • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op één van de 333 Media websites of, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van die website; 
 • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van 333 Media; 
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen; 
 • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken; 
 • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan 333 Media op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft; 
 • Om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren; 
 • Om te voldoen aan de op 333 Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van 333 Media. 
Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van 333 Media producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere 333 Media producten en/of diensten.

333 Media kan uw persoonsgegevens ook verwerken om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van 333 Media. De verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor het doen van aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten van 333 media, kunt u intrekken.

333 Media kan uw persoonsgegevens ook verwerken om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van 333 Media, evenals die van haar partners, waarbij 333 Media tracht rekening te houden met uw interesses en voorkeuren die 333 Media afleidt uit de door u bestelde producten en/of diensten van 333 Media. Indien u hiertegen bezwaar hebt, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw emailadres voor het doen van aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten van 333 Media, haar partners en geselecteerde organisaties zoals hierboven omschreven, intrekken.

Derdenverstrekking
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot 333 Media behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door 333 Media worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat 333 Media op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. 333 Media zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan 333 Media uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die 333 Media ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal 333 Media uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

333 Media kan niet-elektronische gegevens, zoals NAW-gegevens, voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen, verstrekken aan zorgvuldig door 333 Media geselecteerde derden. Tevens kan 333 Media persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van 333 Media aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. 333 Media kan uitsluitend elektronische gegevens, zoals uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer, verstrekken aan derden, zoals hierboven onder het kopje 'Doeleinden' omschreven, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u 333 Media daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken. U kunt een email sturen naar klantenservice@333media.nl of bellen naar +31 (0)85 – 2891073.

333 Media kan uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

Gebruik mobiel telefoonnummer
333 Media kan een opgegeven mobiel telefoonnummer gebruiken voor telemarketingdoeleinden. In geval van consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet die (nog) geen klant zijn van 333 Media, zal altijd vooraf worden ontdubbeld met het bel-me-niet-register. Gegevens van diegenen die niet in het bel-me-niet-register zijn ingeschreven en die geen consumenten in de zin van de Telecommunicatiewet zijn, kunnen voor telemarketingdoeleinden worden gebruikt. 333 Media kan telefoonnummers die zij in het kader van de verkoop van een product of dienst van 333 Media heeft verkregen gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van 333 Media ongeacht of betreffende gegevens van bestaande klanten zijn opgenomen in het bel-me-niet-register. In ieder telemarketinggesprek zal de mogelijkheid worden geboden zich te verzetten tegen telemarketing en zal eveneens worden gewezen op het bel-me-niet-register en de mogelijkheid daarin te worden opgenomen.

Links
Op de websites van 333 Media treft u een aantal links aan naar websites van andere partijen. 333 media aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen van uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het Privacy Statement van de betreffende website die u bezoekt.

Beveiliging
333 Media handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Vragen, inzage en correctie, verzet
Indien u:
 • vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid; 
 • wilt weten welke persoonsgegevens 333 Media van u verwerkt; 
 • uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen; 
 • niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan partners van 333 Media of derden zoals hierboven onder het kopje 'Doeleinden' omschreven; 
 • niet langer prijs stelt op het gebruik van uw persoonsgegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen; 

dan kunt u een verzoek daartoe richten aan: klantenservice@333media.nl of telefonisch via +31 (0)85 – 2891073. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal de klantenservice van 333 Media uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet 333 Media verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen
333 Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor het Privacybeleid van 333 Media. Substantiële wijzigingen van dit Privacy Statement zullen op de websites van 333 Media of anderszins worden bekendgemaakt.

Copyright
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot 333 Media en de logo’s van 333 Media, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij 333 Media B.V. (333 Media). 333 Media behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. 

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij 333 Media. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 333 Media is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. 

333 Media heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van 333 Media, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. 333 Media heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.


Januari 2015
Zoeken
Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang ons E-NEWS

Social media


Bike video'sVolg ons

Poll

GRAVELFIETS

Divide